Ľudský moč ako možné hnojivo zeleninových hriadok?

Hnojivo

Nie je to prekvapujúce, ak sa stále častejšie objavujú snahy o využitie domáceho kvapalného odpadu aj ako hnojiva do záhrad a polí. Jednou takoutu možnosťou je aj moč, priemerný dospelý človek je schopný vyprodukovať ročne aj 500 litrov tejto tekutiny. V poľnohospodárskej výrobe sa močovka ako hnojivo rozváža a rozptyľuje po lánoch úplne bežne. Istým problémom je však aj to, že väčšina ľudí sa nedokáže odpútať od predstavy, že táto tekutina predstavuje niečo nečisté, prípadne dokonca škodlivé.

hnojivo

Prírodný zeolit

Zeolit ako adsorpčné médium priamo v domácnosti

Asi hlavnou nevýhodou bežných sanačných systémovnašich obydlí je ich lineárny charakter. Všetky typy odpadových vôd sa miešajú a čistia sa až na konci komunálneho odpadového potrubia. Každá fungujúca domácnosť produkuje žltú vodu (moč), hnedú vodu (výkaly) a šedú vodu (sprcha, práčka). Niektoré cenné zdroje rastlinných živín ako možného hnojiva sa zmiešavajú s inými znečisťujúcimi látkami. Malé množstvo živín pochádzajúce z domových odpadových vôd sa zmiešava s veľkým množstvom iných aj zrážkových vôd. Na niektorých výskumných pracoviskách (hlavne Fínsko a Švédsko) sa objavujú prípadové štúdie aj pilotné projekty zamerané na to, ako vhodnejšie využívať tekutý domový odpad aj ako hnojivo. Využívajú sa pritom fyzikálno-chemické vlastnosti zeolitu. Prírodný zeolit je známy a dôležitý adsorpčný materiál pre úpravu a čistenie odpadových vôd. Hlavne vďaka svojim výmenným vlastnostiam je schopný s vysokou účinnosťou adsorbovať z vodných roztokov amónionový ión a ióny ťažkých kovov.

hnojivo

Hnojivo z odpadov v domácnosti

ECOSAN systémy a zeolit

Počas posledných dvoch desaťročí sa objavujú snahy tieto otázky riešiť udržateľným spôsobom. Ekologické sanáčné (ECOSAN) domové systémy umožňujú kompletnú obnovu všetkých živín v stolici, moči a šedej vode. V prospech poľnohospodárstva a minimalizáciou znečisťovania vody. Teda nielen ako hnojiva, ale rovnako tieto systémy umožňujú hospodárne využívanie vody a jej maximálne opätovné využitie, najmä na účely zavlažovania. Známe sú výsledky prípadovej štúdie University of Gothenburgh (Dept. of Plant and Environmental Sciences), ktorá ako jedno z možných adsorpčných a separačných médií využíva práve zeolit klinoptilolitovéch typu. Je isté, že zeolit je jednou z ekologických surovín budúcnosti.

 

Pridaj komentár