Odštepný závod alebo organizačná zložka?

      Organizačná zložka alebo po novom odštepný závod zahraničnej právnickej osoby je jedna z dvoch legálnych ciest, ako trvalo podnikať v domácom ekonomickom a legislatívnom prostredí a zastupovať nejakú zahraničnú alebo aj offshore spoločnosť. Možností pre zahraničné a offshore spoločnosti ako podnikať sú v podstate dve základné. Buď prostredníctvom dcérskych spoločností akými sú s.r.o., a.s. a v.o.s., alebo si založiť odštepný závod v tej ktorej krajine.

odštepný závod

Odštepný závod si môžete založiť napríklad aj v takom Dubaji.

 Aká je stručná charakteristika odštepného závodu?

     Odštepný závod je časť zahraničnej právnickej osoby, ktorá je určená pre vykonávanie trvalej podnikateľskej činnosti na území iného štátu ako je miesto registrácie zahraničnej spoločnosti. Vzniká zápisom od obchodného registra. Pretože je  súčasťou už existujúceho zahraničného právneho subjektu alebo offshore spoločnosti, nemá sám o sebe právnu subjektivitu. Ako taký teda nemôže vykonávať právne úkony, napr. uzatvárať zmluvy. To so sebou prináša určité výhody, predovšetkým nie je nutnosť zriaďovať novú právnickú osobu, skladať nový základný kapitál a pri zániku nie je nutná likvidácia.

Odštepný závod nemá právnu subjektivitu

    Ako už bolo uvedené, takýto závod nemá právnu subjektivitu. Nemôže teda vstupovať do zmluvných vzťahov. Do zmluvných vzťahov vstupuje vždy zahraničná alebo offshore spoločnosť, pod ktorú závod spadá. Tiež nemôže vlastniť majetok. Ten je vlastníctvom zahraničného subjektu. Odštepný závod zastupuje vedúci, ktorý je uvedený o obchodnom registri, koná v mene zahraničného vlastníka, ale iba vo vzťahu ku konkrétnemu odštepnému závodu.

odštepný závod

Odštepný závod zastupuje vedúci a koná v mene zahraničného vlastníka.

Niektoré základné parametre odštepného závodu

    Vychádzajúc z toho, že nemá právnu suibjektivitu, za jej aktivity a pôsobenie je úplne zodpovedný zahraničný vlastník alebo offshore spoločnoť v niektorom z daňových rajov.  Konať za odštepný závod môže štatutárny orgán zahraničného vlastníka, splnomocnenec alebo vedúci. Pri založení sa nemusí zložiť nový kapitál a po ukončení činnosti sa nemusí vykonávať likvidácia závodu. Ten taktiež nemôže uzatvárať zmluvy, môže však vystavovať faktúry. Nevlastní majetok, ten je vlastníctvom zahraničného subjektu alebo offshore spoločnosti. Zamestnanci majú pracovné zmluvy uzavreté so zahraničnou spoločnosťou.

Pridaj komentár