Prírodný zeolit ako možná prísada do betónu

Prírodný zeolit je ako minerálna substancia vďaka svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam  vhodnou prísadou pri výrobe cementu. Primerane pripravený a spracovaný zeolit obsahuje štruktúrne zložitý alumosilikát. Táto minerálna látka má relatívne veľký adsorpčný merný povrch ako aj vysokú kapacitu katiónovej výmeny a mikroskopickú pórovitosť. Výhodou využívania zeolitovej suroviny je aj ekonomická stránka. Prírodný zeolit je v prírode pomerne častý vytvárajúc  ložiskové akumulácie, ktorých ťažba a spracovanie je  zaujímavá aj z ekonomického hľadiska.

Prírodný zeolit v stavebníctve

Praktické aplikácie prírodného zeolitu sú veľmi pestré a široké. V stavebníctve je hlavné uplatnenie zeolitu pri výrobe viaczložkových cementov a vlastných betónových zmesí. Pre účinné a bezpečné aplikácie zeolitu pri výrobe zmesí v stavebníctve je nutné dokázať ich tzv. pucolánovú aktivitu. Nemenej dôležité je podrobne popísať a študovať aj mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti stavebných materiálov s pridaným prírodným zeolitom.

Viaczložkový cement so zeolitom

V priebehu náročnej výroby cementu  sú do spracovávanej suroviny pridávané rôzne prímesi. Tieto pridávané materiály nahradzujú časť cementu. Pridávajú sa buď priamo v cementárňach alebo až na záver pri samotnej výrobe betónu. Rozmanité inertné prímesi sa spoločne s minerálom sadrovcom (kvôli regulácii procesu tuhnutia) melú priamo v cementárni so slinkom na homogénnu zmes. Jednotlivé prímesi sa môžu buď pomlieť spoločne s týmito látkami, alebo sa pridávajú už pomleté. Výsledným produktom je viaczložková cementová zmes, ktorá  sa dokonale homogenizuje. Tento stavebný materiál sa označuje ako viaczložkový cement. Prírodný zeolit môže byť jednou z aktívnych a dôležitých zložiek v tejto cementovej zmesi.

zeolit

Zeolit pomôže zvýšiť kvalitu vášho betónu

Výmena iónov v zeolite a kvalita betónu

Výnimočná schopnosť výmeny iónov k kryštálových štruktúrach zeolitu a ich variabilita je veľmi dôležitá z pohľadu jeho aplikácií. Či už ako kvalitného adsorpčného materiálu a substrátu, alebo ako katalyzátora chemických reakcií v rôznych médiách. Pre správne pochopenie správania sa zeolitu ako prímesi v betónových a iných zmesiach v stavebníctve, je dôležité ujasniť si spôsob a mechanizmus, ako dáva určitý ión, obsiahnutý v štruktúrnej mriežke zeolitu, prednosť iným iónom prítomným v okolí. A teda aj  v namiešanom prostredí betónovej zmesi, ktorá predstavuje komplikovaný mnohozložkový systém.

 

Pridaj komentár